©2022 Polska Szkoła Negocjacji. All Rights Reserved. Created by TRABSKY

Regulamin

WARUNKI SKLEPU – REGULAMIN

I. Definicje Użyte w Warunkach Sklepu pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sklepem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny ul. Chmielna 34/2 00-020 Warszawa . W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.);

Warunki Sklepu – niniejsze Warunki Sklepu, czyli regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sambor Training, w tym w szczególności zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sambor.training za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym Sambor Training w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wojciecha Sambora pod firmą Keynegotiatiors – Wojciech Sambor NIP 951-225-58-60 , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Warunki Sklepu określają zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sambor.training.

2.2. Niniejsze Warunki Sklepu są regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sambor.training, prowadzony jest przez Wojciecha Sambora pod firmą Keynegotiatiors – Wojciech Sambor NIP 951-225-58-60

2.4. Niniejsze Warunki Sklepu określają w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych – dowolna przeglądarka internetowa oraz adres e-mail.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Warunkiem rozpoczęcia zakupu (Zamówienia) ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub podanie swoich danych przy składaniu zamówienia (zamówienie bez rejestracji).

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Warunków Sklepu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Warunków Sklepu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Internetowego.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu Internetowego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Sklepu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sambor.training, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu, czasu i adresu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Warunków Sklepu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (lub zalogowania do Sklepu) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wojciech Sambor Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Warunków Sklepu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Warunkami Sklepu.

V. Dostawa

5.1. Standardowa dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W celu ustalenia kosztów i możliwości wysyłki Towarów za granicę Klient powinien najpierw skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

a) przesyłką kurierską za pośrednictwem jednego z dostawców wskazanych na stronie internetowej Sklepu,

b) do paczkomatu InPost,

Koszty dostawy przedstawiono na stronie Sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Za dzień opłacenia Zamówienia przyjmuje się datę księgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5.4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;

d) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

5.5. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e mail podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

5.6. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy/kartę, z którego skorzystał Klient przy płatności, chyba że Klient zażąda innej formy zwrotu, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Sklepu.

5.7. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5.8. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

5.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszych Warunków Sklepu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sambor Training oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów przesyłki, które są podawane osobno w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy.

6.2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

6.3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

6.4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

6.5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer rachunku bankowego Sklepu, PL 89 2360 0018 0107 0000 0006 9208

b) płatnością online w systemie Przelewy24 (podmiot odpowiedzialny PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań posiadającą NIP: 779-236-98-87 oraz wpisaną do KRS pod numerem: 347935).

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu), w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul. Chmielna 34/2 00-020 Warszawa lub elektronicznie przesyłając skan podpisanego dokumentu na adres wojciech@sambor.training. Dla zachowania terminu liczy się dzień wysyłki oświadczenia.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru konsumentowi. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar nie może nosić śladów używania, powinien posiadać oryginalne opakowanie i metki. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty pierwotnego dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

7.7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

7.9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów oraz zwroty i wymiana

8.1. Sklep Internetowy Sambor Training jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego (na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego tj. rękojmi).

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszych Warunków Sklepu, należy kierować na adres mailowy wojciech@sambor.training lub korespondencyjny ul. Chmielna 34/2 00-020 Warszawa

8.3. W przypadku umowy z konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8.4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

8.7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie konsumenta.

8.8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi.

8.9. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi.

8.10. W terminach określonych w pkt 8.8 – 8.9. konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8.11. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

8.12. Jeżeli z powodu wady rzeczy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

8.13. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

8.14. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

8.15. Sklep Internetowy Sambor Training nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w Sklepie Internetowym, ale co do zasady uprawnienia z gwarancji należy zgłaszać do producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.16. Sprzedawca umożliwia także bezpłatną wymianę (na właściwy rozmiar produktu) lub zwrot pełnowartościowego zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania Towaru przez konsumenta. Warunkiem wymiany na Towar o innym rozmiarze lub zwrotu Towaru jest złożenie oświadczenia poprzez wypełnienie Formularza zwrotu/wymiany/reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu: Sambor Trainin. Pozostałe warunki zwrotu są w odpowiednim zakresie podobne jak przy odstąpieniu od umowy opisanym w pkt VII niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeśli od dnia zakupu cena wymienianego towaru uległa podwyższeniu, Kupujący jest obowiązany dopłacić brakującą różnicę, a nadto Kupujący powinien dostarczyć Towar do Sprzedawcy na własny koszt i ryzyko.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Wojciech Sambor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Keynegotiatiors – Wojciech Sambor NIP 951-225-58-60 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy Sambor Training o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres mailowy wojciech@sambor.training lub korespondencyjny ul. Chmielna 34/2 00-020 Warszawa

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sklep Internetowy Sambor Training zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka Prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych Klientów

10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest  Wojciech Sambor

10.2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

10.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.sambor.training

XI. Newsletter

11.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

11.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym Sambor Training, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym Sambor Training, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego Sambor Training

12.3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sklepu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Wojciecha Sambora prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Keynegotiatiors – Wojciech Sambor NIP 951-225-58-60, prawa osób, których te dane dotyczą oraz przybliża informacje o danych informatycznych – tzw. plikach cookies – wykorzystywanych w ramach Sklepu Internetowego Sambor Training 

I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), wskazuje się:

[Administrator Danych Osobowych]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Sambor prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Keynegotiatiors – Wojciech Sambor NIP 951-225-58-60 z siedzibą w Warszawie, e-mail: wojciech@sambor.training, telefon: +48 573 535 034

[Ogólne warunki i definicje]

Sambor Training  – Sklep Internetowy zwany zamiennie Serwisem;

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www.sambor.training; zwany także „Państwo”

Korzystanie z Serwisu – każda aktywność Użytkownika w Serwisie. Odwiedzenie strony lub korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności,

Zablokowanie dostępu – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu.

Usługa lub Usługi – świadczone usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Korzystanie ze strony www.sambor.training jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

[Cele, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Celem przechowywania Państwa danych przez Wojciecha Sambora prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Keynegotiatiors – Wojciech Sambor NIP 951-225-58-60 jest realizacja umowy sprzedaży wynikająca z zakupu towaru w Sklepie internetowym oraz kontakt z Państwem w przypadku realizacji zamówienia lub obsługi reklamacji, zwrotu lub wymiany towaru.  

W związku z powyższym Administrator dokłada wszelkich starań by chronić przetwarzane dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

W ramach wykonywanej przez Administratora działalności zastosowanie w szczególności znajdują następujące podstawy przetwarzania danych osobowych, zawarte w art. 6 RODO:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawa ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Karolinę Bielawską w związku ze sprzedawanymi przez nią produktami;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przesłanka ta znajdzie zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji/sieci bądź zapobiegania oszustwom.

Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i zakresie:

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbierane są następujące dane osobowe Klienta, tj. imię i nazwisko, a jeżeli rejestracja następuję przy zakupie Towarów zbieramy Państwa imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy dane Klientów podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
  • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Klienta Towarów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
  • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli Klient dokonuje  zakupu za pośrednictwem Konta dostępnego na stronie internetowej firmy, dodatkowo spersonalizowane hasło;
  • w celu korzystania ze statystyk z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności naszych Klientów w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej Klienta oraz systemu operacyjnego;
  • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
  • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Państwa w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
  • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwo przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Państwa aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Państwa aktywność związana z naszą komunikacją z Państwem. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Państwa aktywności w celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo w zapisach dotyczących Plików cookies;
  • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Państwa dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzają Państwo swoje dane.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera Państwa adres email zostanie wykorzystany tylko do dostarczenia newslettera, który będzie informował o promocjach oraz nowościach pojawiających się w naszym sklepie. 

[Odbiorcy danych osobowych]

Przekazujemy Państwa dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania zawartej z Państwem umowy sprzedaży lub też na rzecz podmiotów, które są do tego uprawnione przez bezwzględnie obowiązujące przepisy jak np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

Jako Administrator także z zewnętrznych usługodawców aby lepiej świadczyć własne usługi. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazane: 

1. ……………………………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………………, posiadającą NIP: ……………………………… oraz wpisaną do KRS pod numerem: ……………………………………. Spółka ta świadczy usługi kurierskie związane z dostawą towaru z naszego sklepu do Klienta.

2……………………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………………, posiadającą NIP: …………………………………… oraz wpisaną do KRS pod numerem: …………………………………………. Spółka ta świadczy usługi hostingowe oraz korzystamy z ich serwerów do przechowywania danych, które oczywiście są należycie zabezpieczone.

3. ………………………………………………… z siedzibą w …………………………przy ul. ………………………………………, posiadającą NIP: …………………………. oraz wpisaną do KRS pod numerem: ………………………. Spółka ta jest dostawcą aplikacji, na której oparty jest nasz sklep internetowy.

4. ……………………………… z siedzibą w ………………………… przy ……………………………, posiadającą NIP: ……………………………… oraz wpisaną do KRS pod numerem: ……………………………. Spółka ta jest dostawcą aplikacji umożliwiającej wysyłanie naszego newslettera. 

5. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań posiadającą NIP: 779-236-98-87 oraz wpisaną do KRS pod numerem: 347935 Spółka ta jest operatorem płatności internetowych, z których możecie Państwo skorzystać opłacając swoje zamówienie.

6. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Spółka ta jest operatorem płatności internetowych, z których możecie Państwo skorzystać opłacając swoje zamówienie.

Ze wskazanymi przedsiębiorcami łączą nas umowy powierzenia danych, która zapewniają, że Państwa dane są bezpieczne tak samo jak u nas. 

Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni także za podmioty, które przetwarzają za nas Państwa dane osobowe.

[Okres przetwarzania danych]

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Po tym okresie będą przetwarzane do celów rozliczeniowych – zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Sambor Training nie przetwarza danych osobowych dłużej niż przez okres wyznaczony bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.


[Uprawnienia osób, których dane dotyczą]

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODOD), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku zamiaru skorzystania z poszczególnych uprawnień, stosowne żądanie proszę przesłać e-mailem na adres: wojciech@sambor.training

[Prawo do wniesienia skargi]

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

[Wymóg podania danych osobowych]

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy sprzedaży Towarów.

[Prawo do wycofania zgody]

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres wojciech@sambor.training. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

[Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich]

Sambor Training nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to koniecznie dla prawidłowego wykonania umowy sprzedaży Towaru.


[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie]

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

II. Informacje o plikach cookies

1. Serwis Sambor Training wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używane są przez strony internetowe Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) przechowywania informacji dotyczącej zgody Użytkownika Serwisu na korzystanie z plików cookies;

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;

d) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

e) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

f) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/; 

g) popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/; 

h) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/; 

i) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514; 

j) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388; 

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Sklepu stosowane są także następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niego.

8. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być przez operatora hostingowego w celu sporządzania statystyk odwiedzin Serwisu. Mogą być one odczytywane przez nasz Serwis, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

9.Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

III. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu Użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

2. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies na swoim urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

3. W celu zarządzania przechowywaniem i dostępem do plików cookies należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.


IV. Logi serwera

1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem, serwerem (na którym znajduje się Serwis) oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług przez hostingodawcę oraz właściciela serwisu.

2. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP komputera Użytkownika.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

V. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy prawne regulujące ochronę danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.